ANKARLIFT
12Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

ANKARLIFT - 1

MANUAL Nu med lågfartsläge när du tar hem ankarlinan

Open the catalog to page 1
ANKARLIFT - 2

Innehâll / Index Lâtt, bekvâmt och sâkert. Ankarlift® med blyad lina och fritt fall gör till- och losslággning làtt, bekvâmt och sâkert. Du fâller ankaret med en enkel knapptryckning och lâgger det precis dâr du vili ha det. Nâr du lâgger loss Iran ham- nen slipper du det manuella slitet med en vât och smutsig dragglina. Med Ankarlift® âr det bara att trycka pâ knappen och hâlla den intry- ckt, Ankarlift® tar hem tampen I hôgfartslâge tills den första marker- ingen nâr sensorn dârefter matas tampen In I en lâgre "pulsfart" tills den nâr andrà markeringen och stannar. Efter detta stopp kan...

Open the catalog to page 2
ANKARLIFT - 3

Invândig montering/Internal mounting Alternative mountings Invândig montering i aktern. / Internal stern mounting. Invândig montering Internal mounting Alternativ. / Alternative Min. avstánd till akterspegel, 75 mm/ Internal mounting Alternative engine locations Invândig montering i durk el 1er dâck. / Internal mounting in the floor or in the deck. Ankarlift monteras med motorn akterspegeln, skrovsidan, ett skott el 1er annan lampiig plats ombord. plats aven i trânga utrymmen. utrymme pâ minst 500 mm under vinschen sâ att ankarlinan fâr plats. Tank pâ att det ska vara làtt att inspektion...

Open the catalog to page 3
ANKARLIFT - 4

Utvandigt montage Mounting instructions Omstàllning till utvandigt montage. Conversion for outside mounting Utvândig montering Outside mounting Utvandigt montage àr làmpligt for bâtar med akterruff dar utrymme för vinschen saknas under dàck. Montera drivpaketet sâ högt upp pâ akterspegein som möjligt. Montera ocksâ en korg el 1er box under vin- schen för uppsamling av ankar- Passa in kâpan över driftpaketet sâ att ankarlinan löper fritt genom in-och utmatningshâlen i kâpan. OBS! Kör aldrig Ankarlift utan sky- VIKTIGT! Fâst ankarlinan rakt under spelei i skrovet el 1er an nan fast punkt, sâ...

Open the catalog to page 4
ANKARLIFT - 5

El instai lation och automatstopp / Electrical installation and auto-stop function Manöverpanel. / Control panel. Relàlâdan monteras torrt, vài skyd- Montera den sâ nàra drivpaketet monteras lâttâtkomligt vid förar- Kabein mellan manöverpanelen och relàlâdan ska förlaggas fast ansluts till relàlâdans uttag. Gör elinstallationen till Ankarlift® en ligt kopplingsschemat. Observera Automatstoppet ska anslutas till Montera boxen med strömstal- laren lâtt âtkomligt. Fjàrrkontroll- boxen bör monteras utanför motor- vattentât och skall darför monteras skyddad frân vatten. OBS! Du mâste installera...

Open the catalog to page 5
ANKARLIFT - 6

Justering av tlrivpaketet / Adjusting the drive unit Justeringar / Adjustments Justering av drivpaketet. / Adjusting the drive unit Pressure roller Innan du anvànder QL Ankarlift första gângen ska du kontrol- lera att alla skruvar ar ordentligt löpa fritt.Glöm inte heller att fasta ankarlinans tria ànde ordentligt i bâten. Kontrollera alla elektriska sitter ordentligt i sina uttag. OBS! Ankaret ska alltid sakras med en séparât tamp under gâng för att förhindra oavsiktlig ankring. Vid förtöjning ska ankarlinan alltid sàkras pâ knape. Ligg ej enbart pâ VIKTIGT! Vinschen utvecklar en orsaka...

Open the catalog to page 6
ANKARLIFT - 7

Ankring. / Dropping the anchor. Exempel / Exemples Manöverpanel. / Control panel 1. Slá pá strömmen med manöver- 1. Turn on the power using the on/ panelens on/off-knapp. off switch. 2. Vid ankring: Ett latt tryck pá ner sin egen tyngd. Nár du vili strácka In ankarllnan. Motorn drar sà lánge knappen halls Intryckt, slapper du knappen sà avbryts hemtagnlngen av ankarllnan. Du kan dàrefter àter- igen ta hem ankarlinan genom att pen I hogfartslàge tills den första markeringen nár sensorn dàrefter matas ankarlinan ¡n i en lágre "pulsfart" tills den nár andrà mark- eringen och stannar. Efter...

Open the catalog to page 7
ANKARLIFT - 8

Reservdelar / Spare parts Reservdelar for ankarlift. / Spare parts for Ankarlift drive unit

Open the catalog to page 8
ANKARLIFT - 9

Ankarspel for utvandlgt montage, 14 mm lina Ankarhállare I syrafast stài. W Ankarhállare I syrafast stài. Ankarhállare I syrafast stài. Ankarhállare I syrafast stài.

Open the catalog to page 9
ANKARLIFT - 10

Felsökning / Troubleshooting PROBLEM 1 ORSAK ÅTGÄRD Ankarliften startar inte Ingen strömförsörjning Koppla Ankarlift med batteri 12V enligt kopplingsschema på sid 4 10

Open the catalog to page 10
ANKARLIFT - 12

Traneredsvâgen 112, S 426 53 VÀSTRA FRÖLUNDA

Open the catalog to page 12

All Batsystem catalogs and brochures

  1. catalog

    92 Pages

Archived catalogs